นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 72 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหาดงามตั้งขึ้นเมื่อ   พุทธศักราช  ๒๕๑๙  โดยชาวบ้านเกาะฟาน    หมู่ที่  ๓  ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายโถม  สมวงค์  กำนันตำบลบ่อผุดเป็นประธาน นายว้น  อนันตศักดิ์  นายเพชร  ศรีขวัญ   นายแนบ  ทองมาก  เป็นกรรมการ  และชาวบ้านเกาะร่วมกันสละทรัพย์สินและแรงงาน    ในการก่อสร้าง  โดยจัดซื้อที่ดินจาก  นายทองใส  ยืนนาน  และ  นายทองเงิน  ยืนนาน  จำนวน  ๖  ไร่  ๒  งาน  ๒๘  ตารางวา  ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลัง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๙  โดยมี ร้อยตรี ปรียา  กุลมัย นายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพระอาจารย์แดง  ติสโส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีเจิมป้ายชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล  โดยมีนางถนอมจิต  แก้วมีศรี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๐  นายวิศัลย์  แก้วมีศรี  ได้มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่