นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

นางบุบผา บุญรักชาติ
ครู คศ.2
นายสำราญ อินทร์ยอด
ครู คศ.3
นายตะวัน คงทวัน
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ทองแช่ม
ครู คศ.1
นางสาวจิรัชญา อาศัยนา
ครู คศ.1
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญลาภ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาพร ยะสุข
ครู คศ.1
นางสาวฮาวาลิน เระนุ้ย
ครู คศ.1
นางสาวจุรีพร โอทอง
ครู คศ.1

นายธนาวุฒิ จันทร์สน
ครู คศ.1
นางสาวกันยารัตน์ คงดำ
ครู คศ.1
นายวัยวุฒิ พันธ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา เกิดศิริ
ครู คศ.1
นางกาญจนา เชาวเลิศ
ครู คศ.1
นางทิวาพร ขุนเสถียร
ครู คศ.1

นายเสกสรรค์ ญานรักษ์
ครู คศ.1
นางอาภาวรรณ วรรณ์ศิลป์
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีสุรทิณ ศิลป์พรหมมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤดี ศรีใส
ครูผู้ช่วย
นายอรรถพล สมมาตร
ครูผู้ช่วย
นางสาววันนิสา สังจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสา เมฆาสวัสดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวภัททิรา ศรีฟ้า
ครูอัตราจ้าง
นางสาวหงษ์ลัดดา ครรชิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทัศนีย์ สุวรรณมณี
ครูธุรการ
นางสาวจิราวรรณ อ่อนเย็น
ครูพี่เลี้ยง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 19 คน
รวม ทั้งหมด 27 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงามทั้งหมด 1 คน
2. ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 1 คน
3. ครู คศ.2ทั้งหมด 1 คน
4. ครู คศ.3ทั้งหมด 1 คน
5. ครู คศ.1ทั้งหมด 15 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 4 คน
7. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
8. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
9. ครูธุรการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 27 คน