นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านหาดงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 11 10 21 - - - - 11 10 21
อนุบาลปีที่ 2 16 14 30 - - - - 16 14 30
อนุบาลปีที่ 3 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 19 19 38 - - - - 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 21 17 38 - - - - 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 23 36 - - - - 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 15 35 - - - - 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 21 36 - - - - 15 21 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 15 33 - - - - 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 20 37 - - - - 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 14 32 - - - - 18 14 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 18 19 37 - - - - 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 14 34 - - - - 20 14 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 20 10 30 - - - - 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 14 30 - - - - 16 14 30
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%